Text Box: До внасянето на проектното предложение остават  66 дни !!!

УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1

УАСГ, централно фоайе—ляво

Лабораторен комплекс на кат. “Техническа механика”

Зала Б-113  тел. 02-963-5245/555 (551)

Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране

Office room

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1

УАСГ, ректорат, каб. Р-205

тел. 02-963-5245/524   02-866-64-53

 

Център за електронно и следдипломно обучение

 

Text Box: e –mail:	office_eerc@uacg.bg
web:		www.eerc-uacg-bg.eu

Настоящият web-site e  се разработва за подпомагане работата на екипа за подготовка на проектното предложение “Създаване и развитие на Център за компетентност към УАСГ чрез изграждане на съвременен Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Информацията е достъпна и за  всеки потребител от УАСГ, на база на която екипа очаква мнения и предложения за подобряване на проектното предложение, които могат да бъдат изпратени на и-мейла на  екипа или предадени директно по време на заседанията му.

Web design: Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране, УАСГ,ХТФ,ТМ © All rights reserved

        Министерство на образованието и науката

        Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”

Приоритетна ос “Научни изследвания и технологично развитие”

Процедура 2 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност”

           Компонент 1 “Мехатроника и чисти технологии”

“Изграждане и развитие на

Център за компетентност по

сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Проектно предложение