УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ

              Центърът за компетентност по сеизмично инженерство (ЦКСИ) се създава като за да отговори на нарастващите нужди на студенти, докторанти, преподаватели, инженери от научно направление 5.7 “Архитектура, строителство и геодезия” от съвременна аналитична, хардуерно-софтуерна и експериментална база за провеждане на научни изследвания в областта на сеизмичното инженерство на високо ниво.

             Основното предназначение на ЦКСИ е в него да се извършва теоретична, числена и експериментална дейност с цел превенция и управление на сеизмичния риск за един широк кръг строителни конструкции.

             Проектното предложение се подготвя повече от година от екип от хабилитирани преподаватели с дългогодишен научен опит в сеизмичното инженерство.

             Център по сеизмично инженерство с уникално оборудване за модулни динамични изследвания на конструкции, подложени на сеизмични въздействия няма единствено в България от страните в нашия, подложен на сериозен сеизмичен риск Балкански регион. Поради тази причина, усилията и на работния екип и на административното ръководство са насочени основно към реализиране на качествено проектно предложение.

             Проектното предложение Създаване и развитие на Център за компетентност към по сеизмично инженерство“ ще бъде насочено към

             ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

             Приоритетна ос Научни изследвания и технологично развитие“

             Процедура 2 Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

             Компонент 1 Мехатроника и чисти технологии“.

 

 

“Изграждане и развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Проектно предложениеText Box: Описание на проектното предложение
Text Box: Части на проектното предложение
Text Box: 	Част строителство	
Text Box: 	Част научни изследвания
Text Box: 	Част оборудване
Text Box: 	Част информация и публичност

Анотация

Брошура