УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ

“Изграждане и развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Проектно предложениеText Box: Партньори