УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ

“Изграждане и развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство (ЦКСИ)”

Проектно предложениеText Box: Реализация
Страницата е в процес на разработка